Rodzaj sprawy: przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony na formularzu urzędowo określonym, 
 2. zdjęcie paszportowe o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm  
 3. oryginał odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego, 
 4. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny np. aktualny odpis aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, 
 5. kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
 6. kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE), 
 7. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), 
 8. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), 
 9. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca, 
 10. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną, 
 11. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych jeżeli posiadali obywatelstwo polskie, 
 12. posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego, 
 13. dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi z punktu 2, 
 2. oryginał  odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego   
 3. kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), 
 4. kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana, 
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie małoletniemu obywatela polskiego przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.   
 6. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: przygotowanie opinii następuje w terminie do 14 dni w przypadku złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Odwołania: nie podlega procedurze odwoławczej

Miejsce załatwienia sprawy: osobiście lub za pośrednictwem poczty (z podpisem urzędowo poświadczonym):  Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, oddział ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych,  80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój 74, I piętro, wejście do Urzędu od strony ul. Rzeźnickiej.

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 10:00-18:00
środa 8:00-15:00
piątek 8:00-15:00

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij