Rodzaj sprawy: przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz., 161)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.), 
 2. zdjęcie biometryczne, czyli kolorowa fotografia (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami, 
 3. odpis aktu urodzenia
 4. dokument potwierdzający stan cywilny osoby (odpis aktu małżeństwa, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie/separacji/unieważnieniu małżeństwa lub odpis aktu zgonu współmałżonka).
 5. dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), 
 6. zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na stały pobyt w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
 7. karta stałego pobytu lub dokument potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydany przez Wojewodę Pomorskiego,
 8. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego (opisane powyżej w części: PODSTAWA PRAWNA) 
 9. dokumenty potwierdzające źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z trzech ostatnich miesięcy, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości również w hektarach przeliczeniowych), 
 10. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, 
 11. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. świadectwa pracy, stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną
 12. dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka cudzoziemca, 
 13. posiadane dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubieganie się o nie,
 14. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi wynikające z punktu 2, 
 2. odpis aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego
 3. ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), 
 4. karta pobytu małoletniego
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie małoletniego za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację, 
 6. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.  

Opłaty:  219 złotych

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 ust. Kodeksu postępowania administracyjnego, sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 36 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Wszystkie sprawy o uznanie za obywatela polskiego wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu potwierdzenie danych zawartych we wniosku oraz z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim, przed wydaniem decyzji Wojewoda zwraca się m.in. do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz do delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Odwołania: do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Adres: Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, oddział ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój 74, I piętro, wejście do Urzędu od strony ul. Rzeźnickiej, tel. (58) 30 77 681.

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 10:00-18:00
środa 8:00-15:00
piątek 8:00-15:00

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij