Rodzaj sprawy: przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o uznaniu cudzoziemca za repatrianta.
Podstawa prawna: Art. 16 ust.1 ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000roku ( Dz.U.Nr. 106, poz. 1118 z 5 grudnia 2000r.)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o uznanie za repatrianta (do pobrania) wypełniony w języku polskim wraz z fotografią o wymiarach 5cm x 4cm,
 2. decyzję konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia (jeżeli osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta nie posiada decyzji konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia, dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie, o których mowa w art. 6 ustawy o repatriacji,
 3. poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
 4. odpis aktu urodzenia,
 5. skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
 6. życiorys,
 7. zaświadczenie, że wnioskodawca przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej,
 8. zaświadczenie, że wnioskodawca pobierał naukę w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi oraz odpis dyplomu,
 9. zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Kyrgyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej,

Do wniosku obejmującego niepełnoletniego należy dołączyć dodatkowo:

 1. odpis skrócony jego aktu urodzenia,
 2. jeśli drugi z rodziców nie ubiega się o uznanie za repatrianta,. należy dołączyć: pisemne oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie przez niepełnoletniego obywatelstwa polskiego, złożone przed konsulem ( lub w wojewodą); albo wyrok sądu pozbawiający władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców,
 3. jeśli niepełnoletni ukończył 16 rok życia, należy dołączyć jego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego

Opłaty:  219 złotych  przelewem na rachunek : Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Nr 93101011400169131391200000 tytułem : uznanie za repatrianta i imię i nazwisko osoby której dotyczy wniosek

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.35 kodeksu postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.

Odwołania: do MSW w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: Organem właściwym do złożenia wniosku jest wojewoda właściwy ze względu na zamierzony pobyt wnioskodawcy. Adres: Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, oddział do Spraw Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych,  80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój 74, I piętro, wejście od ul. Rzeźnickiej.

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 10:00-18:00
środa 8:00-15:00
piątek 8:00-15:00

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij