Rodzaj sprawy: przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu potwierdzenia czy osoba,  której dotyczy wniosek, posiada lub utraciła obywatelstwo polskie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161)

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek na formularzu urzędowo określonym oraz informacja dotycząca pełnomocnika do doręczeń (do pobrania poniżej)
  2. kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości, 
  3. odpisy aktów stanu cywilnego tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa (może zaistnieć konieczność ich umiejscowienia, jeżeli zostały sporządzone poza granicami RP), 
  4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny paszport polski, polska książeczka wojskowa, nieważny polski dowód osobisty, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akty zmiany imienia bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego), 
  5. jeżeli wniosek dotyczy osoby zmarłej, należy dołączyć odpis aktu zgonu; wnioskodawca musi ponadto wykazać, że posiada interes prawny do występowania o poświadczenie obywatelstwa polskiego osoby nieżyjącej (np. zobowiązanie z sądu)
  6. dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty:  58 złotych

Termin załatwienia sprawy:

1. Niezwłocznie, jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania.
2. Nie później niż w ciągu miesiąca – dla sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy – w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 36 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 

Odwołania: do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. Osobiście lub za pośrednictwem poczty
Adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój 74, I piętro, wejście do Urzędu od strony ul. Rzeźnickiej, tel. 58 30 77 537

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 10:00-18:00
środa 8:00-15:00
piątek 8:00-15:00

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij