Rodzaj sprawy: Wydanie paszportu osobom powyżej 18 roku życia.

Podstawa prawna:  Ustawa z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 268 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r., w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 1026 z późn. zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r., w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25 poz. 126), Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

1. Ważny paszport lub ważny dowód osobisty w przypadku nie posiadania ważnego paszportu.

2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.

Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, Zaleca się przedłożenie dwóch fotografii.

Wyjątki:

 • Osoby niepełnosprawne lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej z ww. zasadami, mogą przedstawić fotografię spełniającą następujące warunki: fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (wymagane jest orzeczenie
  o niepełnosprawności),
 • Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wady wzroku),
 • Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

4. Oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto lub uiszczonej w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w sali przyjęć wniosków paszportowych w Oddziale Paszportów w Gdańsku).

5. Dokument uprawniający do ulgi paszportowej: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej.

6. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

7. Potwierdzenie nadania numeru PESEL (dotyczy osób, które mają nadany numer PESEL po 01.03.2015r.).

Zaleca się przedłożenie skróconego aktu małżeństwa przy złożeniu wniosku również w przypadku zawarcia związku małżeńskiego na terenie RP. Dotyczy to osób, które po raz pierwszy ubiegają się
o paszport po zmianie stanu cywilnego.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, 
z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Przed wydaniem dokumentu paszportowego organ paszportowy umożliwia osobie wydającej ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku braku zgodności, dokument paszportowy przesyłany jest do Centrum Personalizacji Dokumentów w celu ponownego wydrukowania. W takim przypadku termin odbioru nowego paszportu ulega wydłużeniu. Wobec powyższego należy najpierw odebrać paszport, a dopiero później dokonywać zakupu biletów, zawierania umów związanych z wypoczynkiem za granicą itp.

Opłata Paszportowa:  za wydanie paszportu biometrycznego wynosi 140 zł. Opłata paszportowa ulgowa wynosi 70 zł i przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu (wymagane jest zaświadczenie z ZUS),
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom i studentom (szkoły ponadgimnazjalne, studia licencjackie i magisterskie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bez ograniczeń wiekowych; ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym).

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi.

Ulga w opłacie paszportowej z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (przysługuje po okazaniu w dniu składania wniosku):

 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 15 zł.
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 do 25 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 35 zł.
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom dorosłym pobiera się ulgową opłatę paszportową 
 • w wysokości 70 zł.


Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli celem ich wyjazdu za granicę będzie długotrwałe leczenia lub z konieczność poddania się operacji, osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu wady technicznej dokumentu, żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.


Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania.

Opłatę za wydanie nowego paszportu obniża się o 10% za każdy pełny rok pozostający do terminu upływu ważności posiadanego paszportu, gdy jest on wymieniany z powodu:

 • braku miejsca w paszporcie na wizy lub stemple poświadczające przekraczanie granic,
 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu posiadacza paszportu w stopniu utrudniającym ustalenie jego tożsamości.

W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w dokumencie paszportowym, traci on ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,  a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

UWAGA:

W przypadku korzystania z ulg z powyższych powodów bądź zwolnienia z opłaty wysokość opłaty paszportowej należy ustalać z pracownikiem organu paszportowego przyjmującego wnioski paszportowe.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego z powodu utraty podwyższa się o 200% opłaty podstawowej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Przez zniszczeniu dokumentu paszportowego należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.

 

Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!

Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Termin załatwienia sprawy: nie powinien przekroczyć 30 dni. Termin te może być krótszy w zależności od liczby składanych wniosków. Z tego względu apelujemy o zgłaszanie się w sprawach paszportowych poza okresem związanym z sezonem urlopowym, co ułatwi złożenie wniosku oraz znacznie skróci czas oczekiwania na otrzymanie gotowego paszportu. Planując wyjazd, wskazanym jest uprzednie sprawdzenie we właściwym przedstawicielstwie konsularnym, czy termin ważności posiadanego paszportu będzie uprawniał do wjazdu na teren danego kraju.

Odwołania od decyzji: odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: w dowolnym Oddziale Paszportów lub Terenowym Punkcie Paszportowym w Polsce a za granicą w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na terenie województwa pomorskiego wnioski można złożyć - kliknij