Rodzaj sprawy: wydanie paszportu biometrycznego  małoletniemu, który nie ukończył 18 lat.

Podstawa prawna:   Ustawa z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 268 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r., w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 1026 z późn. zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r., w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25 poz. 126), Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:

1. Ważny paszport.

2. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni.

Wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku.

Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.

Na druku wniosku paszportowego należy czytelnie wypełnić rubryki od 1 do 13.

Rubrykę nr 14 rodzice wypełniają na miejscu, przy pracowniku organu paszportowego.

Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, podpisują wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli małoletni z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Zaleca się przedłożenie dwóch fotografii.

Wyjątki:

 • Osoby niepełnosprawne lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej
  z ww. zasadami, mogą przedstawić fotografię spełniającą następujące warunki: fotografia
  o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (wymagane jest orzeczenie 
  o niepełnosprawności),
 • Powyższe wymogi dla fotografii stosuje się wobec dzieci do 5 roku życia,
 • Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności powodu wady wzroku),
 • przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani nie zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej),

Rodzice (lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny) składają przez urzędnikiem przyjmującym wniosek oświadczenie o zgodzie na wydanie małoletniemu paszportu. Zgodę tę potwierdzają osobiście, na druku wniosku.

UWAGA:

w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, drugi z rodziców przedkłada stosowne postanowienie sądu rodzinnego w oryginale lub odpis poświadczony za zgodność oryginałem wydany przez właściwy sąd, w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się jednego z rodziców w placówce paszportowej, wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody na wydanie dokumentu paszportowego, poświadczonej przez inny organ paszportowy w kraju lub notariusza, a za granicą przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub notariusza.

Zgoda taka powinna mieć formę jednoznacznego oświadczenia woli, a jego treść powinna zawierać deklarację:

"Wyrażam zgodę na wydanie paszportu mojemu dziecku: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia"

W przypadku nieustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art.42 ust. 2 ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" lub art. 61 ust. 2 znowelizowanej ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”) należy przedłożyć  w oryginale odpis zupełny aktu urodzenia z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku zgonu jednego z rodziców należy przedłożyć w oryginale akt zgonu.

Zaleca się przedłożenie aktualnego skróconego aktu urodzenia lub zupełnego aktu urodzenia. Przedłożenie zupełnego aktu urodzenia obowiązuje w przypadku zmiany danych osobowych małoletniego. 

Obowiązek przedłożenia skróconego aktu urodzenia dotyczy dzieci urodzonych po 28.02.2015r. (od 01.03.2015r.). Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wydać odpis aktu urodzenia do celów paszportowych bezpłatnie.

Przedłożenie aktu urodzenia ma na celu uzupełnienie danych osobowych małoletniego jak i rodziców, które nie zostały wpisane przy rejestracji dziecka lub w innych okolicznościach. 

4. Spisany nr PESEL.

5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto lub w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Dokument uprawniający do ulgi paszportowej - legitymacja szkolna.

Rodzice lub opiekunowie prawni składając wniosek, legitymują się aktualnymi dowodami osobistymi, paszportami lub kartą pobytu w przypadku cudzoziemca.

Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd 
z ważnym dokumentem tożsamości.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, 
z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Potwierdzenie własnoręczności podpisu rodzica/opiekuna prawnego:

Organ paszportowy potwierdza własnoręczność podpisu rodzica lub opiekuna prawnego w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka na terenie innego województwa lub w placówce konsularnej. Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 9 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).

Wymagane dokumenty:

 • ważny dowód osobisty lub paszport rodzica/opiekuna prawnego,
 • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.

Zaleca się przedłożenie aktualnego skróconego aktu urodzenia lub zupełnego aktu urodzenia. Obowiązek przedłożenia skróconego aktu urodzenia dotyczy dzieci urodzonych po 28.02.2015r. (od 01.03.2015r.).

Przedłożenie aktu urodzenia ma na celu uzupełnienie danych osobowych małoletniego jak i rodziców, które nie zostały wpisane przy rejestracji dziecka lub w innych okolicznościach. Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wydać odpis aktu urodzenia do celów paszportowych bezpłatnie.

Opłacie skarbowej nie podlega potwierdzenie własnoręczności podpisów rodziców /opiekunów prawnych, gdy wniosek o wydanie paszportu dla dziecka jest składany na terenie województwa pomorskiego.

Opłata podstawowa:

 • Opłata za wydanie paszportu biometrycznego powyżej 13 roku życia wynosi 140 zł.
 • Opłata za wydania paszportu biometrycznego do 13 roku życia 60 zł.
 • Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

Opłata ulgowa:

 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 5 do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 30 zł.
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł.

 

Ulgowa opłata paszportowa przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, od urodzenia do 7 roku życia oraz uczniom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi.

Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania.

Ulga w opłacie paszportowej z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (przysługuje po okazaniu w dniu składania wniosku):

• za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 15 zł.
• za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 do 25 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 35 zł. 
• za wydanie paszportu biometrycznego osobom dorosłym pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł.

Obniżenie opłaty paszportowej:

Opłatę za wydanie nowego paszportu obniża się o 10% za każdy pełny rok pozostający do terminu upływu ważności posiadanego paszportu, gdy jest on wymieniany z powodu:

 • braku miejsca w paszporcie na wizy lub stemple poświadczające przekraczanie granic,
 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu posiadacza paszportu w stopniu utrudniającym ustalenie jego tożsamości.

W przypadku korzystania z ulg z powyższych powodów bądź zwolnienia z opłaty wysokość opłaty paszportowej należy ustalać z pracownikiem organu paszportowego przyjmującego wnioski paszportowe.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego z powodu utraty podwyższa się o 200% opłaty podstawowej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Przez zniszczeniu dokumentu paszportowego należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!

Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie
w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Termin załatwienia sprawy: nie powinien przekroczyć 30 dni. Termin te może być krótszy
w zależności od ilości składanych wniosków. Z tego względu apelujemy o zgłaszanie się w sprawach paszportowych poza okresem związanym z sezonem urlopowym, co ułatwi złożenie wniosku oraz znacznie skróci czas oczekiwania na otrzymanie gotowego paszportu. Planując wyjazd, wskazanym jest uprzednie sprawdzenie we właściwym przedstawicielstwie konsularnym, czy termin ważności posiadanego paszportu będzie uprawniał do wjazdu na teren danego kraju.

Odwołanie od decyzji: odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: w dowolnym Oddziale Paszportów lub Terenowym Punkcie Paszportowym w Polsce a za granicą w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na terenie województwa pomorskiego wnioski można złożyć - kliknij