Rodzaj sprawy: wydanie decyzji administracyjnej (lub jej niewydanie ) w trybie art. 60 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego - stwierdzenie nabycia nieruchomości

Podstawa prawna: Art. 60 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty: wniosek wraz z załącznikami:

  • odpis z księgi wieczystej oraz 
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów przedmiotowej nieruchomości
  • dokumentacja fotograficzna

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: skarga na niewydanie decyzji jest dopuszczalna po upływie 2 lat od daty wszczęcia postępowania administracyjnego

Odwołania: W terminie 30 dni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW przy ul. Okopowej, pokój 99D /I piętro/.
Informacje w sprawach prowadzonych przez tut. organ uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 324), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak