Rodzaj sprawy: wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościelnych osób prawnych

Podstawa prawna: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. podanie z określeniem celu jakiemu służyć ma zaświadczenie,
  2. uwierzytelniony dokument kościelnej władzy zwierzchniej (biskupa, prowincjała, rady kościoła itp.) o erygowaniu kościelnej jednostki organizacyjnej(parafii, zboru, domu zakonnego itp.),
  3. dowód osobisty lub paszport, 
  4. uwierzytelniony dokument kościelnej władzy zwierzchniej (biskupa, prowincjała, rady kościoła itp.) o powołaniu na stanowisko kierownicze osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, 
  5. dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

Opłaty:  17 złotych – do uiszczenia w kasie Urzędu lub na konto – nr rachunku:

93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

Termin załatwienia sprawy: 7 dni zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Odwołania: W terminie 7 dni do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW przy ul. Okopowej, pokój 99D /I piętro/.
Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 324), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach pn. 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak