Rodzaj sprawy:  wydaniezezwolenia na pobyt czasowy. Decyzja administracyjna + karta pobytu.

Podstawa prawna: dział V ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990)

Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z załącznikami. 

Opłaty: 

85 zł - za wydanie zezwolenia na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o cudzoziemcach
440 zł - za wydanie zezwolenia na podstawie art. 114 oraz art. 127 ustawy o cudzoziemcach
340 zł - za wydanie zezwolenia w pozostałych przypadkach
17 zł - opłata za pełnomocnictwo

Termin załatwienia sprawy: wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej, niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste. Złożenie wniosku w sali obsługi - Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku,ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro) 76-200 Słupsk 

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij