Rodzaj sprawy: Przedłużenie wizy Schengen lub przedłużenie wizy krajowej. W przypadku rozstrzygnięcia o charakterze pozytywnym wydanie decyzji administracyjnej  + naklejki wizowej. W przypadku rozstrzygnięcia o charakterze negatywnym wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: dział IV rozdział 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990) oraz art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy.

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wniosek o przedłużenie wizy krajowej
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży, którego ważność upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy (w pilnych przypadkach uzasadnionych słusznym interesem cudzoziemca kryterium to może zostać pominięte), a także który zawiera przynajmniej dwie wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat 
  • dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające przedłużenie wizy
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku - w przypadku wniosku o przedłużenie wizy krajowej
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w przypadku wniosku o przedłużenie wizy Schengen
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Opłaty:  406 zł   - za przedłużenie wizy krajowej; równowartość 30 € - za przedłużenie wizy Schengen w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn osobistych; bezpłatnie - w przypadku przedłużenia wizy z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych;17 zł - opłata za pełnomocnictwo.    Przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste (lub z pośrednictwem pełnomocnika) złożenie wniosku w sali obsługi Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
lub przesłanie wniosku pocztą na wyżej wskazany adres
lub 
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku,ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania:kliknij