Rodzaj sprawy: wymiana karty pobytu. W przypadku rozstrzygnięcia o charakterze negatywnym wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: dział VII ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990)

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wymianę karty pobytu
  2. 2 aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  3. kserokopia ważnego dokumentu podróży
  4. kserokopia aktualnie posiadanej karty pobytu
  5. aktualne potwierdzenie zameldowania
  6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty pobytu

Opłaty: 

50 zł - za wydanie i wymianę karty pobytu;
100 zł - za wymianę karty pobytu, w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia;
150 zł - za wymianę karty pobytu, w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia;
17 zł - opłata za pełnomocnictwo ;
 Opłaty ulgowe: za wydanie lub wymianę karty pobytu pobiera się 50% opłat od cudzoziemców:
- którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
- których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste złożenie wniosku w sali obsługi - Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
(pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij