Rodzaj sprawy: wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń. W przypadku rozstrzygnięcia o charakterze negatywnym wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: dział III rozdział 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990)

Wymagane dokumenty: wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wraz z załącznikami

Opłaty:  27 zł - opłata za wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń, 17 zł - opłata za pełnomocnictwo.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste (lub z pośrednictwem pełnomocnika) złożenie wniosku w pokoju nr 53 (wejście A) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,  ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk lub przesłanie wniosku pocztą na wyżej wskazany adres
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania:kliknij