Rodzaj sprawy: wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca. W przypadku rozstrzygnięcia o charakterze negatywnym wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: dział VII ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990)

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie/ wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
  2. 2 aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  3. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  4. aktualne potwierdzenie zameldowania
  5. zupełny odpis aktu urodzenia (w przypadku małoletniego, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  6. pisemne umotywowanie wniosku
  7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu

Opłaty: 

50 zł   - za wydanie i wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
100 zł   - za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zniszczenia;
150 zł   - za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zniszczenia;
 17 zł     - opłata za pełnomocnictwo
Opłaty ulgowe: za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca pobiera się 50% opłat od cudzoziemców:
- którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
- których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste (lub z pośrednictwem pełnomocnika) złożenie wniosku w sali obsługi - Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub przesłanie wniosku pocztą na wyżej wskazany adres
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku,ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania:kliknij