Rodzaj sprawy: wydanie tymczasowego polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca. W przypadku rozstrzygnięcia o charakterze negatywnym wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: dział VII ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990)

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
  2. 2 aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  3. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  4. kserokopia poprzednio posiadanego dokumentu podróży, o ile taki istnieje
  5. aktualne potwierdzenie zameldowania
  6. pisemne umotywowanie wniosku
  7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu

Opłaty: 

50 zł  - za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
17 zł - opłata za pełnomocnictwo

Opłaty ulgowe: za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca pobiera się 50% opłat od cudzoziemców:
- którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
- których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste (lub z pośrednictwem pełnomocnika) złożenie wniosku w sali obsługi - Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub przesłanie wniosku pocztą na wyżej wskazany adres
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij