Rodzaj sprawy: wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna: rozdział 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  (Dz.U. z 2017 r., poz. 900)

Wymagane dokumenty:na wniosek: Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pok.11

lub w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk