Rodzaj sprawy: zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  Wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, zaś odmowa zarejestrowania pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: rozdział 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  (Dz.U. z 2017 r., poz. 900)

Wymagane dokumenty: wniosek o zarejestrowanie pobytu wraz z załącznikami.

Wymagane dokumenty w przypadku wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu:

  1. wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu 
  2. kserokopia ważnego paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo 
  3. kserokopia posiadanego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu 
  4. potwierdzenie zameldowania 

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 26 (wejście A do budynku), Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij