Rodzaj sprawy: wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, zaś odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: rozdział 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  (Dz.U. z 2017 r., poz. 900)

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej wraz z załącznikami.

Wymagane dokumenty w przypadku wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  1. wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  2. 2 aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  3. kserokopia ważnego paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem
  4. kserokopia posiadanej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  5. potwierdzenie zameldowania

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: do 6 miesięcy (wymiana dokumentu następuje niezwłocznie)

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 26 (wejście A do budynku), Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij