Rodzaj sprawy: wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.  Po złożeniu wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zespół inspektorów Wydział Polityki Społecznej, w imieniu i z upoważnienia Wojewody Pomorskiego, przeprowadza wizytację obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej. Postępowanie kończy decyzja administracyjna wydana na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: art. 22 pkt 3, 4, 8, 9 i 9a oraz art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Wymagane dokumenty:  Wniosek: podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej składa wniosek do Wojewody Pomorskiego właściwego ze względu na miejsce położenia domu na terenie województwa pomorskiego.
Wniosek zawiera:

 1. nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile osoba taki posiada);
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. numer identyfikacyjny REGON;
 5. nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej;
 6. liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu;
 7. strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu.

Wymagane dokumenty w przypadku jednostki samorządu terytorialnego:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (dokumenty dopuszczające obiekt do użytkowania lub pozwolenie na budowę),
 3. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt.

Wymagane dokumenty w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń innych osób prawnych i osób fizycznych:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (dokumenty dopuszczające obiekt do użytkowania lub pozwolenie na budowę),
 3. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
 4. dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. informację o sposobie finansowania domu pomocy społecznej,
 6. zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem;
 7. zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego;
 8. zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 9. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, 7 i 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Odwołania: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce załatwienia sprawy: Wniosek i wymagane dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60

Formularze, wnioski do pobrania: brak.