Rodzaj sprawy: zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Postępowanie kończy decyzja administracyjna wydana na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie. W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zezwolenie jest wydawane z urzędu na czas określony.

Podstawa prawna: art. 22 pkt 3, 4 i 10, art. 67, art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509);
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 740).

Wymagane dokumenty: 

  1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowana placówka,
  2. zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
  3. koncepcję prowadzenia placówki,
  4. informację o sposobie finansowania placówki,
  5. informację o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego,
  6. informację o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką,
  8. zaświadczenie (dotyczące osoby, która będzie kierowała placówką), że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie zespół inspektorów Wydział Polityki Społecznej, w imieniu
i z upoważnienia Wojewody Pomorskiego, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wojewoda Pomorski rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.

Odwołania:  Minister Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek i wymagane dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60.

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij