Rodzaj sprawy: zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Po złożeniu wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zespół inspektorów Wydział Polityki Społecznej, w imieniu i z upoważnienia Wojewody Pomorskiego, przeprowadza oględziny obiektu, w którym usytuowana jest placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Postępowanie kończy decyzja administracyjna wydana na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: art. 106 i art. 113 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154, poz. 866); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Wymagane dokumenty:

  1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny ma prowadzić działalność,
  2. odpis z właściwego rejestru,
  3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  5. pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny, w przypadku placówki organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania,
  6. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki, (wymagane w przypadku, gdy Wojewoda Pomorski po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia),
  7. statut placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub jego projekt,  8. regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub jego projekt,
  8. informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, a także o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Odwołania: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek i wymagane dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27. 80-810 Gdańsk
lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60.

Formularze, wnioski do pobrania: brak