Rodzaj sprawy: przyznanie statusu centrum integracji społecznej. Status nadaje się w drodze decyzji na okres 5 lat. Nadanie statusu jest równoznaczne z wpisaniem go do rejestru wojewody.

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawionego przez centrum integracji społecznej (Dz. U. Nr 196, poz. 1421).

Wymagane dokumenty: Wniosek powinien zawierać:

1. Nazwę instytucji tworzącej centrum integracji społecznej.
2. Informacje o miejscu funkcjonowania centrum integracji społecznej i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności.
3. Przewidywaną listę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników centrum integracji społecznej będzie świadczyć usługi.
4. Planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej.
5. Program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.
6. Przewidywana liczbę pracowników centrum integracji społecznej oraz ich kwalifikacje.
7. Dane o organizacji i system zajęć w centrum integracji społecznej.
8. Dane o zakładanych efektach działania centrum integracji społecznej w tym:
    a. planowaną liczbę osób objętych programem przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji,
    b. planowaną liczę osób, którym uczestniczenie w zajęciach centrum integracji społecznej i wspieranie zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w  przepisach prawa pracy lub podjęcia działalności gospodarczej,
   c. planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie.
9. Dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności centrum integracji społecznej, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej.
10. Dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie centrum integracji społecznej oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności centrum integracji społecznej.
11. Dane o innych źródłach finansowania działalności centrum integracji społecznej, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciw wykluczeniu społecznemu.
12. Projekt regulaminu centrum integracji społecznej. 

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z określoną przez ustawę procedurą wniosek o przyznanie statusu centrum integracji społecznej instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę centrum integracji społecznej. Wniosek można składać w dwóch terminach w roku, od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 września do 30 września. Po zaopiniowaniu wniosku przez marszałka województwa, rozpatrzenie wniosku przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu.

Odwołania: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek i wymagane dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60.

Formularze, wnioski do pobrania: brak.