Rodzaj sprawy: wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Zawiadomienie.

Podstawa prawna: art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek oraz: 
  2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej - w przypadku osób prowadzących tę działalność;
  3. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
  4. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
  5. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
  6. informacja o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
  7. statut, w przypadku jego posiadania;
  8. nazwa banku i numer własnego rachunku bankowego;
  9. program dla określonego we wniosku organizatora turnusów rodzaju turnusu, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek i wymagane dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60.

Formularze, wnioski do pobrania: brak.