Rodzaj sprawy: wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe (ośrodki w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne).  Zawiadomienie.

Podstawa prawna: art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia przekazania sprawy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego do Wydziału Polityki Społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk

Formularze, wnioski do pobrania: brak.