Rodzaj sprawy: nadawanie statusu zakładu pracy chronionej. Decyzja.

Podstawa prawna: art. 28-33a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Pomorskiego, zawierający dokładną nazwę i adres zakładu pracy z podaniem siedziby i wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej, informację o prowadzonej działalności gospodarczej, branży, profilu produkcji itp., informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych, tj. rodzajach schorzeń, wykonywanych czynnościach (bez nazwisk) wg struktury organizacyjnej zakładu.
Załączniki:

  • tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 
  • decyzja Państwowej Inspekcji Pracy - Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z wszystkich miejsc wykonywania działalności stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym dla zakładów pracy chronionej, 
  • informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 
  • kopia postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu do odpowiedniego rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
  • kopia zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON, 
  • kopia decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika NIP, 
  • kopia umowy najmu, dzierżawy, własności pomieszczeń siedziby, w których prowadzona jest działalność, 
  • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek, 
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków, 
  • dowód wpłaty w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 

 

Opłaty:  10 złotych

Termin załatwienia sprawy: miesiąc

Odwołania: do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek i wymagane dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60

Formularze, wnioski do pobrania: brak