Rodzaj sprawy: przyznawanie, w formie decyzji administracyjnej, statusu zakładu aktywności zawodowej dla utworzonej przez organizatora, wyodrębnionej finansowo i organizacyjnie jednostki. Organizator składa wniosek do Wojewody Pomorskiego po utworzeniu zakładu i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.  Decyzja.
Podstawa prawna: art. 29 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek organizatora o wydanie decyzji przyznającej status zakładu aktywności zawodowej zawierający:

 • nazwę oraz siedzibę organizatora,
 • statut organizatora, określający cele i sposoby działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • status prawny i podstawę działania,
 • adres zakładu oraz tytuł prawny do lokalu,
 • proponowaną liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu wraz z opisem ich niepełnosprawności i rodzaju proponowanej aktywności zawodowej,
 • plan działalności gospodarczej oraz programu przysposobienia społeczno-zawodowego,
 • proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, wyrażoną jako wskaźnik procentowy najniższego wynagrodzenia,
 • proponowaną obsługę etatową zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji personelu oraz wyliczone na tej podstawie proporcje,
 • preliminarz kosztów utworzenia i działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu,
 • plan pomieszczeń zakładu oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali, z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników oraz rodzajów ich niepełnosprawności,
 • projekt statutu i regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności.

 

2. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnoprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, przedstawiająca zatrudnienie tych osób w stosunku do innych pracowników zakładu, według następujących wskaźników:

 • 2,5 do 1 - jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą,
 • 3,0 do 1 - jeżeli zakład prowadzi działalność usługową,
 • 2,75 do 1 - jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową.

 

3. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) stwierdzającej, że:

 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

 

4. Informacja o zapewnieniu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych udokumentowana kopiami umów zawartych z placówkami świadczącymi medyczną opiekę specjalistyczną i usługi rehabilitacyjne –

 • w przypadku, gdy opiekę doraźną zapewnia pielęgniarka prowadząca indywidualną praktykę lub zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej przedstawienie kserokopii:

o dokumentu potwierdzającego fakt świadczenia usług na rzecz zakładu pracy aktywności zawodowej,
o zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzonego przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,

 • w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy o pracę kserokopie:

o umowy o pracę,
o praw wykonywania zawodu.

5. Oświadczenie organizatora o przekazywaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.

6. Opinia starosty powiatu właściwego dla organizatora.

Opłaty:  10 złotych

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Odwołania: do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: Wniosek i wymagane dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60

Formularze, wnioski do pobrania: brak.