Rodzaj sprawy: wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie lub odmowa wydania decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.

Podstawa prawna: art. 10, 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 2. dane osobowe przedsiębiorcy, (jeśli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna) lub członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników (w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna lub jednostki naukowej) zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa – serię  i nr paszportu oraz adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich będą one używane;
 5. określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w ciągu roku.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę;
 2. oświadczenie wskazujące osoby – członków organu zarządzającego a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna lub jednostki naukowej);
 3. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności (że nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie);
 4. odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. orzeczenie lekarskie i psychologiczne, że nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego;
 6. opinię, o której mowa w art. 12 ustawy, stwierdzającą możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych;
 7. zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4,  spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia wnioskodawca może dołączyć także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.
 Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
Przed wydaniem pozwolenia Wojewoda zasięga opinii właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Opłaty:  82 złote

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki ( zgodnie z art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego)

Odwołania: do ministra właściwego do spraw gospodarki za pośrednictwem Wojewody.

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Informacje dotyczące stanu prowadzonej sprawy można uzyskać bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę pok. 398 I lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 452), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania:  brak