Rodzaj sprawy: wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru. Zaświadczenie o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru przekazywane jest drogą elektroniczną

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217). 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru zawierający określenie przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,  jednostek i komórek  organizacyjnych – art. 100 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,

2. decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie spełniania wymagań dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą - art. 100 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej:

3. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela (obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej, a dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia należy przekazać do organu rejestrowego nie później niż 7 dni od zawarcia ubezpieczenia) – art. 100 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

4. dowód uiszczenia opłaty z tytułu wpisu podmiotu leczniczego do rejestru

5. pełnomocnictwo – w przypadku podpisania wniosku przez osobę nie uprawnioną

Opłaty:  398 złotych

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku

Odwołania: Minister Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t. ) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 j.t.)

Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 189 lub 194), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak