Rodzaj sprawy: wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru Zaświadczenie o wpisie zmian do rejestru przekazywane jest drogą elektroniczną

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217).

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wpis zmian do rejestru określający wprowadzane zmiany  

2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej oraz stanowiące podstawę wprowadzenie zmian do rejestru (decyzję właściwego inspektora sanitarnego w sprawie spełniania wymagań dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą i/lub dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela)

3. dowód uiszczenia opłaty za zmianę wpisu do rejestru

4. pełnomocnictwo – w przypadku podpisania wniosku przez osobę nie uprawnioną

Opłaty:  199 złotych

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku

Odwołania: Minister Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wnioski wraz z załączonymi  dokumentami należy składać w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t. ) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 j.t.)  Informacje w sprawach prowadzonych przez tut. organ uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 189 lub 194), w godzinach pracy urzędu pn. – pt. od 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak