Rodzaj sprawy: wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu leczniczego z rejestru.

Podstawa prawna: art. 108 ust 2 pkt. 5 i art. 110 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217).  

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru - wskazujący m.in. miejsce przechowywania dokumentacji medycznej

2. dowód uiszczenia opłaty z tytułu wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru

3. pełnomocnictwo – w przypadku podpisania wniosku przez osobę nie uprawnioną

Opłaty:  10 złotych

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku

Odwołania: Minister Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t. ) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 j.t.). Informacje w sprawach prowadzonych przez tut. organ uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 189 lub 194), w godzinach pracy urzędu pn. – pt. od 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak