Rodzaj sprawy:
 nabór na wolne stanowiska pracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.


Podstawa prawna: Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c i ust. 10 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej


Nabór na stanowiska w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim regulują następujące dokumenty:

zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

zarządzenie Dyrektora Generalnego Nr 17/2011 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia naboru na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, z późn. zm.

Wymagane dokumenty: w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska pracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jest zamieszczana lista wymaganych dokumentów oraz oświadczeń, które należy złożyć w aplikacji na konkretne stanowisko.

Poniżej znajduje się lista podstawowych dokumentów, które należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszenie:

  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • list motywacyjny oraz życiorys lub CV
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (bądź oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - w przypadku wskazania w ogłoszeniu, że poza obywatelami polskimi mogą się o nie ubiegać także cudzoziemcy)
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Wzór ww. oświadczeń znajduje się na stronie: https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html

Poza powyższymi dokumentami, w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy mogą zostać wskazane inne dokumenty, za pomocą których kandydat winien potwierdzić wymagania formalne zawarte w ofercie pracy.


Opłaty: Bez opłat


Termin załatwienia sprawy: aplikacje na wolne stanowiska przyjmowane są tylko w ramach opublikowanych ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Ogłoszenia publikowane są: na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w PUW


Odwołania: Sąd Pracy


Miejsce załatwienia sprawy: składanie dokumentów aplikacyjnych: osobiście w punkcie przyjęć korespondencji: Zespołu Obsługi Klienta w holu budynku Urzędu przy wejściu „B” Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk: poniedziałki , środy, czwartki, piątki w godz. 7.45 - 15.45, we wtorki w godz. 7.45 - 18.00.

Aplikacje można również przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.


Szczegółowych informacji w kwestii naborów udzielają pracownicy Biura Kadr i Organizacji:

Telefon: (58) 30 77 584 lub (58) 30 77 141