Rodzaj sprawy: udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wymagane dokumenty: wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Opłaty: bez opłat, ale jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Odwołania: odwołania od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnosi się do właściwego w sprawie ministra, za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: Zespół Obsługi Klienta w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Formularze, wnioski do pobrania:

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2020 [DOC]

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2020 [PDF]