Rodzaj sprawy: rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 poz. 2046, ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 ze zm.).

Wymagane dokumenty: akta sprawy wraz z odwołaniem strony przesłane za pośrednictwem organu I instancji tj. miejskiego/powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie pomorskim.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni - według KPA

Odwołania: Orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tut. Zespołu.

Miejsce załatwienia sprawy: Siedziba Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, adresul. Okopowa  21/27,  80-810 Gdańsk  (wejście od ul. Toruńskiej),   tel.: 58 30-77-408

Formularze, wnioski do pobrania: brak