Rodzaj sprawy: wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej rozstrzygającej w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
odwołanie od decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy

Odwołania: skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wnosi się za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie pod nr tel. 58 3077 501, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak