Rodzaj sprawy: wydanie ostatecznego postanowienia rozstrzygającego w przedmiocie udostępniania informacji z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Wymagane dokumenty: zażalenie na postanowienie starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu.

Opłaty:  bez opłat 

Termin załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zażalenia przez organ odwoławczy. 

Odwołania: skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wnosi się za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia 

Miejsce załatwienia sprawy: zażalenie na postanowienie organu pierwszej instancji wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie. Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie pod nr tel. 58 3077 501, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak