Rodzaj sprawy: wydanie decyzji orzekającej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu rozstrzygającej w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty: wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu powinien zawierać:

  1. wskazanie przesłanki uzasadniającej stwierdzenie nieważności 
  2. dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanki uzasadniającej stwierdzenie nieważności 

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca

Odwołania: odwołanie do Głównego Geodety Kraju wnosi się za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: 

wniosek o stwierdzenie nieważności wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej PUW lub w sekretariacie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Okopowa 21/27, pokój 377 /III piętro/. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP (korzystając z usługi: Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów). Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie pod nr tel. 58 30 77 501, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak