Rodzaj sprawy: rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności organów prowadzących zasób geodezyjny i kartograficzny (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu), do których rozpatrywania właściwy jest wojewoda. Sporządzenie zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy w formie pisemnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Wymagane dokumenty: skarga dot. zadań lub działalności organów prowadzących zasób geodezyjny i kartograficzny (starosty/prezydenta miasta na  prawach powiatu), do których rozpatrywania właściwy jest Wojewoda Pomorski 

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

Odwołania: nie dotyczy

Miejsce załatwienia sprawy: skargę należy składać w Kancelarii Ogólnej PUW lub w sekretariacie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Okopowa 21/27, pokój 377 /III piętro/. Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP (korzystając z usługi: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu). Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie pod nr tel. 58 30 77 501, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45. 

Formularze, wnioski do pobrania: brak