Rodzaj sprawy: postanowienie o odstąpieniu od stosowania  przepisów techniczno-budowlanych.

Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wraz z niezbędnymi załącznikami (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Prawo budowlane)

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni zgodnie z art.35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Do terminu, o którym mowa powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach odrębnych do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Odwołania: właściwy minister do spraw budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy: składanie wniosków Kancelaria Ogólna Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.                
Godziny przyjęć interesantów Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury: od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.
lub
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jana Pawła II 1, w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 340 (III piętro).
Wszelkie informacje w prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 358 lub pod numerem telefonu - 58  30 77 482, 58  30 77 472, 59 8468 558  lub bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

Formularze, wnioski do pobrania: brak