Rodzaj sprawy: 

Etap I

wydanie postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego lub wydanie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego 

Etap II

Wydanie decyzji o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej lub wydanie decyzji o uchyleniu decyzji dotychczasowej oraz wydanie nowej decyzji oraz rozstrzygnięcie istoty sprawy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm. )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

Wymagane dokumenty:

Podanie o wznowienie postępowania administracyjnego powinno zawierać:

1. wskazanie przesłanek uzasadniających wznowienie postępowania wynikających z art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego

2. informację określającą, kiedy wnioskodawca dowiedział się o istnieniu podstawy do wznowienia postępowania

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca 

Odwołania:

Etap I

Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia 

Etap II

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia 

Miejsce załatwienia sprawy:

Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji.

Podanie można składać w Kancelarii Ogólnej PUW lub w sekretariacie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Okopowa 21/27, pokój 377 /III piętro/. Podanie można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP (korzystając z usługi: Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów). Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie pod nr tel. 58 30 77 501, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak