Rodzaj sprawy: Przyjęcie zgłoszenia w sprawie przystąpienia do budowy obiektu tymczasowego.

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wymagane dokumenty: Wniosek o zgłoszeniu budowy tymczasowych obiektów budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki wymieniono we wniosku).

Opłaty: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 j.t.) - zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do budowy obiektu tymczasowego - 17 zł. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.

Sposób uiszczenia opłaty:
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, rachunek o numerze 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (za pośrednictwem banków bądź poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf),
• gotówką w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (bez dodatkowych opłat, druki dostępne w kancelarii ogólnej oraz Wydziale Infrastruktury),
• bezgotówkowo na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, rachunek o numerze 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000 (za pośrednictwem banków bądź poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf).

Termin załatwienia sprawy: 21 dni zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Prawo budowlane. Do terminu, o którym mowa powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach odrębnych do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Odwołania: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy:  Składanie wniosków kancelaria ogólna Biura Kadr  i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.  
Godziny przyjęć interesantów Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury: od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.
lub
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jana Pawła II 1, w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 340 (III piętro). Wszelkie informacje w prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 358 lub pod numerem telefonu - 58 30 77 482 , 58  30 77 472, 59 8468 558  lub bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

Formularze, wnioski do pobrania:

 formularze - Wydział Infrastruktury