Rodzaj sprawy:  udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej. Decyzja administracyjna + karta pobytu.

Podstawa prawna: dział V ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r., poz. 2206)

Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej wraz z załącznikami. 

Opłaty: 
440 zł - za wydanie zezwolenia
17 zł - opłata za pełnomocnictwo

Termin załatwienia sprawy: wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej, niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: Wniosek składany jest przez jednostkę przyjmującą cudzoziemca. Złożenie wniosku w sali obsługi - Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro) 76-200 Słupsk 

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij