Rodzaj sprawy: wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne


Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Wymagane dokumenty:

 • wygenerowany i podpisany wniosek o wpis do rejestru złożony w elektronicznym systemie do obsługi rejestru: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ (poprawnie złożony wniosek posiada automatycznie nadany numer wniosku)
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 15 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • kopia zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
 • kopia dyplomów uprawniających do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia,
 • kopia statutu lub regulaminu potwierdzona za zgodność z oryginałem – dotyczy jednostek określonych w art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego – zgoda ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie właściwego ratownictwa,
 • opis rozwiązań organizacyjno-technicznych zmierzających do zapewnienia gotowości operacyjnej w określonym ustawowo czasie (przedmiotowy opis powinien zawierać zasady obsługi wykazanego numeru telefonu kontaktowego, procedury mobilizacji jednostki oraz określać sposób dotarcia ratowników do miejsca zdarzenia);
 • klauzula informacyjna.

 

Opłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wynosi 10 zł i powinna być wniesiona najpóźniej z chwilą złożenia wniosku


Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów


Odwołania: do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Miejsce załatwienia sprawy:

Aby uzyskać wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) dla jednostki wpisywanej do rejestru na wniosek, należy:

 1. Założyć osobiste konto w Systemie Administracji P2, pod adresem https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/.
 2. Wykonać poprawne zalogowanie do systemu – uzyskując automatycznie uprawnienia do złożenia wniosku o wpis.
 3. Złożyć wniosek w systemie informatycznym do właściwego urzędu wojewódzkiego.
 4. Złożony poprzez system informatyczny wniosek wygenerować, wydrukować i podpisać.
 5. Wniosek o wpis do rejestru wraz z wymaganymi dokumentami należy następnie złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę podmiotu:
  • osobiście,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu; adres skrzynki: /bntc34p17l/ezd

 

Dane teleadresowe:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
pokój 398 H, tel. (58) 30 77 119

Formularze, wnioski do pobrania: wzory dokumentów oraz dodatkowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/ratownictwo-medyczne-wbizk/271091_wpis-do-rejestru-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-prm.html