Rodzaj sprawy: wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych oraz kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych

Podstawa prawna: art. 12c ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz art. 21a ustawy z dnia 11 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia właściwego kursu doskonalącego zgodny z wzorem, o którym mowa w art. 12e pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;
wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących:
realizacji programu kursu (tj. wniosek + regulamin organizacyjny kursu);
zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje (tj. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje + zaświadczenia o zatrudnieniu);
zapewnienia bazy dydaktycznej zgodnej z wymaganymi standardami (np. umowy wynajmu sal).
3. Oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych/dyspozytorów medycznych, określonych w ustawie.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej wniosku oraz załączonych dokumentów i przekazuje je do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w terminie 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów określonych ustawą. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych Wojewoda wzywa do ich uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
pokój 398 H, tel. (58) 30 77 119

Wniosek o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego można złożyć:
- osobiście,
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu; adres skrzynki: /bntc34p17l/ezd

Formularze, wnioski do pobrania: dodatkowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/ratownictwo-medyczne-wbizk/271034_kursy-doskonalace-dla-ratownikow-medycznych-i-dyspozytorow-medycznych.html