Rodzaj sprawy: wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych

Podstawa prawna: art. 12d ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Wymagane dokumenty:
- wniosek;
- w przypadku wnioskowania o wydanie pierwszej karty – kserokopia dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
- w przypadku wnioskowania o wydanie kolejnej karty – oryginał karty doskonalenia zawodowego za poprzedni okres edukacyjny.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
pokój 398 H, tel. (58) 30 77 119

Wniosek o wydanie karty doskonalenia zawodowego można złożyć:
- osobiście,
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- w przypadku wnioskowania o wydanie pierwszej karty doskonalenia zawodowego wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu; adres skrzynki: /bntc34p17l/ezd

Formularze, wnioski do pobrania: wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:  https://uwgdansk.bip.gov.pl/ratownictwo-medyczne-wbizk/271018_doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych.html