Rodzaj sprawy: zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Podstawa prawna: art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Wymagane dokumenty:
1. Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodny z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zawierający:
• założenia organizacyjno-programowe (cel główny kształcenia; szczegółowe cele kształcenia; czas trwania kursu; warunki realizacji kursu; sposób sprawdzania efektów nauczania);
• plan nauczania;
• treści nauczania i umiejętności wynikowe;
• wskazówki metodyczne i metodologiczne.
2. Regulamin organizacyjny kursu określający organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne.
3. Oświadczenie kierownika podmiotu w sprawie zapewnienia bazy dydaktycznej kursu.
4. Wykaz kadry dydaktycznej wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe/staż pracy:
• lekarz systemu:
- prawo wykonywania zawodu,
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla lekarza systemu,
- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu (tj. w zespołach ratownictwa medycznego lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych);
• pielęgniarka systemu:
- prawo wykonywania zawodu oraz dyplom specjalizacji lub karty szkolenia specjalizacyjnego lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego,
- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu (tj. w zespołach ratownictwa medycznego lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych);
• ratownik medyczny:
- dyplom ratownika medycznego,
- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu (tj. w zespołach ratownictwa medycznego lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych);
• psycholog:
- dyplom psychologa,
- zaświadczenie potwierdzające, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe;
• osoby prowadzące zajęcia dodatkowe w zakresie ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego:
- dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dyplom/prawo wykonywania zawodu),
- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Opłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji o zatwierdzaniu lub odmowie zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi 10 zł i powinna być wniesiona najpóźniej z chwilą złożenia wniosku

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów

Odwołania: do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
pokój 398 H, tel. (58) 30 77 119

Wniosek o zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy można złożyć:
- osobiście,
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu; adres skrzynki: /bntc34p17l/ezd

Formularze, wnioski do pobrania: wzory dokumentów oraz dodatkowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/ratownictwo-medyczne-wbizk/271059_zatwierdzanie-programu-kursu-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy.html