Rodzaj sprawy: rozpatrywanie odwołań od  decyzji starostów (prezydentów) wydawanych w sprawach pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych.

Podstawa prawna:  art. 82 ust. 3 ustawy Prawo budowlane związku z art. 127 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty: odwołanie dokumentacja organu I instancji

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: miesiąc, zgodnie z art. 35 § 3 Kpa od dnia wpływu do tut. Organu

Skargi: do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Miejsce załatwienia sprawy: składanie odwołań za pośrednictwem organu I instancji (starosta, prezydent), prowadzenie postępowań – siedziba Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Delegatura w Słupsku. Wszelkie informacje o prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 358, 357 lub pod numerem telefonu - 5830 77 482 lub Oddział Zamiejscowy Wydziału Infrastruktury PUW przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku - w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 340 (III piętro),
sekretariat Wydziału Infrastruktury - pokój 345, pod numerem telefonu (59) 8468 558  lub bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.
Godziny przyjęć interesantów Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury oraz Oddziału Zamiejscowego Wydziału Infrastruktury: od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Formularze, wnioski do pobrania: brak