Rodzaj sprawy : dokonanie wpisu do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Podstawa prawna : art.16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Wymagane dokumenty: wniosek powinien zawierać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji;
2. informację o zakresie świadczonych usług;
3. informację o obszarze świadczenia usług (nazwa gminy, powiatu, województwa).
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN. Wnioskodawca może dołączyć także inne dokumenty potwierdzające znajomość  PJM, SJM lub SKOGN.
Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy informacji uzupełniających, w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po złożeniu kompletu wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wojewoda wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Odwołania: brak trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: wniosek wraz z pozostałymi dokumentami  można złożyć w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. Informacje  -  w pok.nr  299N lub telefonicznie 58 30 77 196 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij