Rodzaj sprawy: Wydawanie pozwoleń na budowę. Decyzja administracyjna

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami (wymagane załączniki opisane we wniosku)

Opłaty:  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 j.t.)

1. Budowa obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

a) budynki przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 1 zł. za każdy m2 powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł.
b) budynki służące celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: 14 zł.
c) inne budynki: 48 zł.
d) studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł.
e) budowle związane z produkcją rolną - 112 zł.
f)  sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem punktu g.-2.143 zł.
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł.
h) innych budowli -155 zł.
i)  urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

2. Przebudowa lub remont obiektu budowlanego oraz wznowienie robót budowlanych - 50 % stawek określonych w pkt 1. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł 

Sposób uiszczenia opłaty:

  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, rachunek o numerze 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (za pośrednictwem banków bądź poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf)
  • gotówką w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (bez dodatkowych   opłat, druki dostępne w Kancelarii Ogólnej oraz Wydziale Infrastruktury),
  • bezgotówkowo na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, rachunek o numerze 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000 (za pośrednictwem banków bądź poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf)

Termin załatwienia sprawy: 65 dni. zgodnie z art. 35 ust.8 ustawy Prawo budowlane.  Do terminu, o którym mowa powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach odrębnych do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Odwołania: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy:

Składanie wniosków kancelaria ogólna Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.               
Godziny przyjęć interesantów Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury: od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
lub
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jana Pawła II 1, w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 340 (III piętro).
Wszelkie informacje w prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 358 lub pod numerem telefonu - 58  30 77 482, 58  30 77 472, 59 8468 558  lub bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

Formularze, wnioski do pobrania:

formularze - Wydział Infrastruktury