Rodzaj sprawy: rozkładanie na raty, odraczanie terminu płatności oraz umarzanie należności Skarbu Państwa z tytułu kar budowlanych i innych kar. Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej zostanie doręczone stronom przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna: Art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 57 § 1-4 i art. 49 § 1 art. 53 § 1 i 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012.749 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 2 i art. 59 g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 ,  poz.1409 ze zm), § 9, 11 pkt 2 i § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 165, poz. 1373) oraz art. 104 kpa

Wymagane dokumenty: 

1. potwierdzające wysokość osiąganego dochodu (stosowne zaświadczenia):

a. osoba ucząca się zobowiązana jest do przekazania dokumentu potwierdzającego fakt, iż pobiera naukę w trybie dziennym (stacjonarnym) np. kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej, zaświadczenie ze szkoły, pierwsza strona indeksu wraz z legitymacją studencką, zaświadczenie o pobieraniu stypendium naukowego lub socjalnego,
b. osoba ucząca się w trybie niestacjonarnym winna jest przedłożyć nadto dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną, bądź potwierdzające wysokość jej dochodu, zaświadczenie o pobieraniu stypendium naukowego lub socjalnego,
c. osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania aktualnego dokumentu z Urzędu Pracy potwierdzającego jej status np. karta osoby bezrobotnej, zaświadczenie z PUP potwierdzające, że jest osobą bezrobotną,
d. osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub braku dochodu) w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowego (PIT),
e. osoba pracująca lub pobierająca świadczenia rentowe lub emerytalne zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, odcinki renty lub emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia,
f. osoba prowadząca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. rozliczenie podatkowe, wydruk z księgi przychodów i rozchodów,
g. osoba korzystająca z pomocy opieki społecznej zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających pobieranie zasiłków: rodzinnego, wychowawczego, stałego, okresowego, dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego,
h. osoba otrzymująca alimenty winna przedstawić zaświadczenie o przyznanych świadczeniach alimentacyjnych,
i. osoba korzystająca ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, kosztów leczenia i rehabilitacji, a także urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego winne dostarczyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
j. osoba, która jest bezrobotna, uczy się lub z innego powodu nie posiada środków do życia winna jest przedstawić zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu osób, na których utrzymaniu aktualnie przebywa.

2. potwierdzające stałe obciążenia dochodów (rachunki z ostatnich 3 miesięcy) z tytułu:

a. opłat za lokal mieszkalny (czynsz, fundusz remontowy, czynsz za wynajem),
b. podatków od nieruchomości,
c. opłat za dostarczane media (gaz, prąd, woda, wywóz nieczystości, telewizja, Internet).
II. Oświadczenie o poinformowaniu wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie  nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: art.35 kpa ( w ciągu miesiąca lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

Odwołania: od decyzji Wojewody Pomorskiego do Ministra Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy: 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

  • Kancelaria Ogólna , 
  • Zespół Obsługi Klienta wejście B, parter

lub

Delegatura w Słupsku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, tel. 59-8468456, 8468457,

  • Kancelaria Ogólna  III p. pok. 340, 
  • sekretariat Biura do spraw Obsługi Delegatury, III p. pok. 341, tel. 59-8468400 oraz za pośrednictwem ePUAP – adres skrytki /bntc34p17I/ezd

 

Formularze, wnioskdo pobrania:  brak