Rodzaj sprawy: wpis do rejestru ośrodków szkolenia. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia odbywa się poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Podstawa prawna: art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Wymagane dokumenty: wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia.

Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

1) program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
2) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;
3) kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w ust. 11 pkt 1, lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, wraz z kopią certyfikatu;
4) dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Wraz z wnioskiem, przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym".

Powyższe oświadczenie powinno również zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Do wniosku przedsiębiorca winien dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia.

Opłaty:  opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wynosi:

  • 400,00 zł (opłata za wpis do rejestru stanowiąca dochód budżetu państwa)

Opłatę należy przekazać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na adres Oddziału Zamiejscowego w Słupsku
Nazwa: Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
Wydział: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Rachunek bankowy: 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

  • 1,00 zł (opłata ewidencyjna na pokrycie kosztów działania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców)

Opłatę należy przekazać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który w dalszej kolejności przekaże w/w opłatę na rachunek Funduszu Celowego CEPiK.
Nazwa: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Wydział: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Rachunek bankowy: 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

Termin załatwienia sprawy: 7 dni (liczone od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów).

Odwołania: organ prowadzący rejestr działalności regulowanej odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego Ministra ds. transportu.

Miejsce załatwienia sprawy: dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  przy ul. Okopowej 21/27, pokój 358, III piętro. Informacje uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 319), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 -15.00.

Formularze, wnioski do pobrania: nie przewidziano wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia (wniosek winien zawierać informacje wskazane powyżej).