Rodzaj sprawy: wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy kończy się wydaniem stosownej legitymacji instruktora techniki jazdy (potwierdzającej posiadanie uprawnień instruktora techniki jazdy).

Podstawa prawna: art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy (zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy), wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

1)  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
2)  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
3)  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia techniki jazdy,
4)  kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
5)  kopia prawa jazdy,
6)  fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
7)  dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
8)  Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Warunki, jakie winien spełnić instruktor techniki jazdy:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
- przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Opłaty:  opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy wynosi:

  • 50,00 zł – opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy wynosi.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Nazwa: Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
Wydział: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Rachunek bankowy: 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000
W treści operacji prosimy wpisać: "opłata za wydanie świadectwa instruktora techniki jazdy"

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołania: Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Ministra właściwego ds. transportu.

Miejsce załatwienia sprawy: dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  przy ul. Okopowej 21/27, pokój 358, III piętro. Informacje uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 319), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 -15.00

Formularze, wnioski do pobrania: